Khách hàng và đối tác

 

Các công ty / nhà máy sản xuất điện tử trong nước và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) Các trường đại học, cao đẳng Các viện và trung tâm nghiên cứu
chuyên ngành
Các công ty tích hợp hệ thống Các trường đào tạo nghề, chuyên tu Các cá nhân có nhu cầu nâng cao hiểu biết chuyên môn